Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ 

   หทัย ชิตานนท์; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ผู้ดำเนินรายการ; ประกิต วาทีสาธกกิจ; อธิบดีกรมสรรพสามิต; นพพร ชื่นกลิ่น; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เจาะ 2 มาตรการคุมเข้มยาสูบ 

   หทัย ชิตานนท์; อำพล จินดาวัฒนะ; ธนาชัย รอดศิริ; ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์; นพพร ชื่นกลิ่น; กิตติ สิงหาปัดผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)