Now showing items 1-7 of 7

  • สื่อมัลติมีเดีย

   การร่วมจ่าย ทางเลือกหรือความเป็นธรรม 

   สุนทรี เซ่งกิ่ง; สุธรรม ปิ่นเจริญ; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุขผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   การเพื่อพัฒนาแผนการลงทุนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; กระทรวงสาธารณสุขสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2010)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   สมชัย นิจพานิช; อำนาจ กุสลานันท์; กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล; นิมิตร์ เทียนอุดม; กิตติ สิงหาปัดผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ผลการประเมิน 10 ปี หลักประกันสุขภาพไทย 

   สมชัย นิจพานิช; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สุขภาพแรงงานข้ามชาติ : ทางออกที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIR-Net); สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สุพรรณ ศรีธรรมมา; ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์; ศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล; อภิชิต สถาวรวิวัฒน์; ณหทัย จุลกะรัตน์; ภูษิต ประคองสายผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; กระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   หนึ่งทศวรรษหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยได้อะไร 

   อภิวัฒน์ กวางแก้ว; สารี อ๋องสมหวัง; สุธรรม ปิ่นเจริญ; สมชัย นิจพานิช; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • การปฏิรูป

   หนึ่งปีปฏิรูป หนึ่งปีแรกของการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.); สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2002)