Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; ปรีดา คงแป้นผู้ดำเนินรายการ; ประยงค์ ดอกลำไย; สวิง ตันอุด; พลเดช ปิ่นประทีป; ไมตรี จงไกรจักร์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.); สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาวะคนกรุงเทพมหานคร 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; กรุงเทพมหานคร; คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ; เครือข่ายสมัชชาสุขภาพกทม; สมัชชาสภาองค์กรชุมชน; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูป; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)