Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สานพลังเครือข่ายสร้างสุขภาวะคนกรุงเทพมหานคร 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; กรุงเทพมหานคร; คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ; เครือข่ายสมัชชาสุขภาพกทม; สมัชชาสภาองค์กรชุมชน; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานปฏิรูป; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)