Now showing items 1-20 of 46

  • สื่อมัลติมีเดีย

   กลุ่มนมแม่ กลั่นรักจากอกแม่ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; เพียงดาว ชัยรุ่งเรือง; สุวิมล วิวัฒนวิชา; สุวิมล ชีวมงคล; ฐิติมา คาลโว; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   การจัดการชุมชนด้วยชุมชนที่ไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; ประยงค์ รณรงค์; ขจร ทิพาพงศ์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   การจัดการลุ่มน้ำ 

   พรรณพิมล หล่อตระกูล; สง่า ดามาพงษ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   คนอยู่ ป่ายัง บทพิสูจน์คนอยู่กับป่าได้ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พงศา ชูแนม; ละเมียด สวัสดิ์ภักดี; ชัยรัตน์ แว่นแก้ว; นงนุช ทองแสง; มนัส คล้ายรุ่ง; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   คืนชีวิตให้แผ่นดิน ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; ธีระ วงษ์เจริญ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; วิวัฒน์ ศัลยกำธร; ดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์; ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   จันเสน ชุมชนวัฒนารากหญ้าแห่งวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; ธิติวัฒน์ โล่ห์อร่ามทวีทอง; กนกพร บุญน้อม; บัญชา ชุ่มเกสร; พระครูนิวิฐธรรมขันธ์; นารัตน์ ทองแท้; สมชาย เกรียงไกรเพชร; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ชมรมอาหารร่วมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสมุทรสงคราม 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; เสรี พงศ์พิศผู้ดำเนินรายการ; ไพรัช สมกิตติธรรม; ปรีชา สมบูรณ์; อรุณ เกิดสวัสดิ์; ดำรงรักษ์ โหงวเจริญพร; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11; ชมรมร้านอาหารสมุทรสงคราม (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ชุมชนจิตตรา ชุมชนดีที่สร้างเอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; จันทร์ทิพย์ เนหล้า; ประวิสร์ เอี่ยมสมบูรณ์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ตามรอยพระยุคลบาท จังหวัดนครปฐม 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; สมจิตร ศรีศุภร; วันชัย ธรรมรักษ์เจริญ; องอาจ โตอดิเทพ; สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ท่านพุทธทาส 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; อำพล จินดาวัฒนะ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บริหารทรัพย์วิถีพุทธ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; บัลลังก์ เกษโกวิท; สมปอง กล้าหาญ; สุจินต์ ถาวรรัตน์; ธัญญธร จุลมณี; อุทุมพร รัตนรังสี; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บ้าน 3 วัย สายใยสู่สุขภาพ 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บ้านสามขาผ่าวิกฤตทุกข์หนี้สิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; ชาญ อุทธิยะ; จำนงค์ จันทร์จอม; มณี จันทร์จอม; ชัย วงศ์ตระกูล; ประไพศรี ยะโส; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บ้านไทย พลังสามัคคีสร้างสุขภาพ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; วิเชียร คุตตวัสผู้ดำเนินรายการ; วรรณา มะยม; เพ็ญศรี ฉันทาภิรมย์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11; โรงพยาบาลบ้านโป่ง (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ประมงพื้นบ้าน ฟื้นผ่าวิกฤตผลิกฟื้นอ่าวพังงา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; ดุสิต บุตตรี; สำเริง ราเขต; ประสิทธิ์ เก็บทรัพย์; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมลงขันทางปัญญาปลดทุกข์สร้างสุข อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์; มหาอยู่ สุนทรชัย; บุญเติม ชัยลา; ผาย สร้อยสระกลาง; ประดับสี กัณนรา; คำเดื่อง ภาษี; ทานทิพย์ ธำรงวรางกูรผู้ดำเนินรายการ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ป่าชุมชนของคนบ้านยางโทน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; เต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ; พระอาจารย์เชียง ธีรธัมโม; แสง วชิรพันธ์วิชาญ; เรวัตร โพธิ์พันธ์; สมโชค ตาละคำ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ผู้พิการบัวใหญ่ รู้สิทธิสร้างสุข 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; อำพล จินดาวัฒนะ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังคนด่านขุนทด แยกขยะสร้างสุข จังหวัดนครราชสีมา 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; ธารินี สุทธิปริญญานนท์; จำลอง สายจันทร์; วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์; จำลอง เหิมขุนทด; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2003)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังคนม่วงงาม สร้างชุมชนเข็มแข็ง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; นารี ไทยศิริ; เล็ก สมนันท์; วิสุทธิ์ สุกริน; ธงชัย ศรสำแดง; ชาญ ไทยบรรเทา; สมยศ ดีอนันท์; สุวรรณ อุ่นธง; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)