Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      เสียงจากชุมชนผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

      ภูริธร นามลักษณ์; กอบมณี เลิศพิชิตกุล; สดใส สร่างโศก; ไว ขจรคำ; วีระ โพธิ์พ่วง; ประพจน์ ภู่ทองคำผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)