Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   4 ปีผ่านไปเรียนรู้อะไร 

   ศราวุธ สันตินันตรักษ์; รัตนา สมบูรณ์วิทย์ผู้ดำเนินรายการ; จิราพร ลิ้มปานานนท์; สุรพงษ์ พรมเท้า; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน : ส่วนหนึ่งของการอภิบาลระบบสุขภาพใหม่ 

   ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพลผู้ดำเนินรายการ; วินัย ลีสมิทธิ์ื; ศราวุธ สันตินันตรักษ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)