Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   สร้างคนด้วยดนตรี จังหวัดตราด 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; วีระ มนตรีวงษ์; อังคาร ลัดลอด (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เติมหัวใจให้สังคม กรณีศึกษา คลองใหญ่วิทยาคม 

   วีระ มนตรีวงษ์; วีรชัย เจริญชาติ; นิรมล เมธีสุวกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)