Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   สมัชชาขาเคลื่อน จากทำเนียบสู่ชุมชนท้องถิ่น 

   รัตนา สมบูรณ์วิทย์; ชัยพร จันทร์หอม; สุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์; สมัย รัตนจันทร์; สุรกิจ สุวรรณแกม; วีรพล เจริญธรรม; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ 

   พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; วิทยา กุลสมบูรณ์; ชิงชัย หาญเจนลักษณ์; ไพศาล จันทรพิทักษ์; สุภัทรา นาคะผิว; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; อำพล จินดาวัฒนะ; สุรเดช เดชคุ้มวงศ์; ภารณี สวัสดิรักษ์; ศิรินา ปวโรฬารวิทยา; บัณฑูร เศรษศิโรตม์; สยมพร ศิรินาวิน; ประสิทธิ์ชัย หนูนวล; สุริชัย หวันแก้ว; กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์; วิฑูรย์ เหลืองดิลก; วีรพล เจริญธรรม; ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา; ณาตยา แวววีรคุปต์ดำเนินการเสวนา (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)