Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      บริการด้วยหัวใจ โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; นุกุล พลอยบุตร; วรารักษ์ ก้อนคำ; วิไลลักษณ์ ไขบุญทา; โรงพยาบาลเชียงม่วน; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)