Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      พลังคนม่วงงาม สร้างชุมชนเข็มแข็ง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; นารี ไทยศิริ; เล็ก สมนันท์; วิสุทธิ์ สุกริน; ธงชัย ศรสำแดง; ชาญ ไทยบรรเทา; สมยศ ดีอนันท์; สุวรรณ อุ่นธง; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)