Now showing items 1-1 of 1

    • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

      รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 : 1 จังหวัด 1 พื้นที่ 1 กรณี 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; วิสุทธิ์ บุญญะโสภิตบรรณาธิการ; นภาภรณ์ พิพัฒน์บรรณาธิการ; พลินี เสริมสินสิริบรรณาธิการ; ขนิษฐา แซ่เอี้ยวบรรณาธิการ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)