Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      คนอยู่ ป่ายัง บทพิสูจน์คนอยู่กับป่าได้ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พงศา ชูแนม; ละเมียด สวัสดิ์ภักดี; ชัยรัตน์ แว่นแก้ว; นงนุช ทองแสง; มนัส คล้ายรุ่ง; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)