Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สร้างสังคมงดเหล้า บุหรี่ ที่หนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สมาน เทพบุรี; พระอาจารย์สุริยา; มณเทียร บรรลังศรี; รังสิทธิ์ ทำลีทำ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู; องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์; สถานีอนามัยดอนยานาง (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)