Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สานพลังเส้นสาย สู่นโยบายสาธารณะ 

      สุกัลยา ปัณฑะจักร; ภารนี สวัสดิรักษ์ผู้ดำเนินรายการ; สุดจิต สนั่นไหว; ประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง; สุปรียา หวังพัชรพล; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)