Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      การพัฒนาเด็กพิเศษ : สร้างสรรค์หรือสงเคราะห์ 

      กนกพร สบายใจ; ปัณรสี ฤทธิประวัติ; ดารณี อุทัยรัตนกิจ; อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี; ประสาน อิงคะนันท์ผู้ดำเนินรายการ; ภัทรวลัย ตลึงจิตรผู้ดำเนินรายการ; ศุภลักษณ์ เข็มทองผู้ดำเนินรายการ; ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)