Now showing items 1-1 of 1

  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

   รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560 

   ปาณบดี เอกะจัมปกะ; พูลสิน ศรีประยูร; ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ; กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2018-12)
   การเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศไทยและของโลก อันได้แก่ ภาวะคุกคามทางการเงิน การกระจายตัว ของทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมการดารงชีวิต สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ได้ส่งผลให้ กระทรวงสาธารณสุขต้องปรับตัว ...