Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

      สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล; พูนชัย ไตรภูธรผู้ดำเนินรายการ; บุญยืน ศิริธรรม; รัฐพล เตรียมวิชานนท์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)