Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   นานานโยบายห่วงใยสุขภาพ 

   พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ; พนิดา มิ่งสมร; อังคนี จ.ผลิต; สุพร โต็ะเส็น; ประพจน์ ภู่ทองคำผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   แถลงข่าวร่างมติการจัดการปัญหาฆ่าตัวตาย (สุขใจ ไม่คิดสั้น) 

   พลเดช ปิ่นประทีป; พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ; พัชรี ดิษฐ์เย็น; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)