Now showing items 1-3 of 3

  • สื่อมัลติมีเดีย

   10 ปี วิทยุชุมชน กับการพัฒนาสังคม การเมืองและประชาธิปไตย 

   พรพิพัฒน์ วัดอักษร; แสงระวี ดาปะ; ศรินทิพย์ หมั้นทรัพย์; สาวิทย์ แก้วหวาน; บุญยืน ศิริธรรม; เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์; วิชาญ อุ่นอกผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

   สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล; พูนชัย ไตรภูธรผู้ดำเนินรายการ; บุญยืน ศิริธรรม; รัฐพล เตรียมวิชานนท์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   โซเชียลมีเดีย คุ้มครองหรือคุกคามข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 

   อำพล จินดาวัฒนะ; อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล; จักร์กฤษ เพิ่มพูล; บุญยืน ศิริธรรม; วิชัย โชควิวัฒน; สุดา วิศรุตพิชญ์; ปวีณมัย บ่ายคล้อยผู้ดำเนินรายการ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)