Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      จับตาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

      สุรพจน์ สุวรรณพานิช; อำพล จินดาวัฒนะ; นงลักษณ์ พะไกยะ; ประพจน์ ภู่ทองคำผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2010)