Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   ทางตันมีทางออก 

   บัวเรศ ศรีประทักษ์; ประเชิญ คนเทศ; อภิชัย อินต๊ะแก้ว; นงค์นาถ ห่านวิไลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สานพลัง สยบปัญหาโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

   ศรีนวล กรกชกร; ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุภิญญา กลางณรงค์; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; นงค์นาถ ห่านวิไลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2013)