Now showing items 1-6 of 6

  • สื่อมัลติมีเดีย

   การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ : ปัญหา ปฏิบัติการ และการสนับสนุน 

   วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร; ชื่นสุข เมธากุลวัฒน์; ชัยอนันต์ อุโฆษกุล; กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์; วิสุทธิ บุญญะโสภิต; วิทยา กุลสมบูรณ์; ธีรารัตน์ พันทวีผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ชีวิตในเมืองใหญ่ที่พึงปรารถนาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

   สิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย์; สมบัติ ภัทรดิลก; อันธิกา สวัสดิศรี; ณธกมล รุ่งทิม; ธีรารัตน์ พันทวีผู้ดำเนินรายการ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 

   สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; ธีรารัตน์ พันทวีผู้ดำเนินรายการ; ศักดิ์ลัย ยวงตระกูล; วันทนี พันธ์ประสิทธิ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ขาไม่เคลื่อนสำคัญกว่าขาขึ้น 

   กฤษณ์ รักชาติเจริญ; ธีรารัตน์ พันทวีผู้ดำเนินรายการ; สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์; เพ็ญแข ลาภยิ่ง; ชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์; วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สุขภาพแรงงานนอกระบบ : ความจริงที่ถูกลืม 

   พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์; วินัย ลู่วิโรจน์; ประทีป ธนกิจเจริญ; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; ธีรารัตน์ พันทวีผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เมืองใหญ่ : เสียงของเด็กเร่ร่อน ต่างด้าว 

   สิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย์; สมบัติ ภัทรดิลก; อันธิกา สวัสดิศรี; ณธกมล รุ่งทิม; ธีรารัตน์ พันทวีผู้ดำเนินรายการ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)