Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สิทธิการตายอย่างสงบ ทางเลือกอันชอบธรรมของผู้ป่วย 

      วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์; สันต์ หัตถีรัตน์; ทัศนีย์ ทองประทีป; สมผล ตระกูลรุ่ง; เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ; นวพรรษ บุญชาญผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)