Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      จิตอาสา มาเติมใจ จังหวัดพะเยา 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ตา วงค์ฟู; ทองพูล นันทาทอง; โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง; ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)