Now showing items 1-1 of 1

  • เอกสารสิ่งพิมพ์ภายนอก

   สานพลังก้าวข้ามขีดจำกัด ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ผศ.อำนาจ รักษาพล; ดร.วิชชุตา มาชู; ปทิดา โมราศิลป์; เชภาดร จันทร์หอม; เจริญพงศ์ พรหมศร; เกียรติคุณ รอดตัว; ผศ.สอรัฐ มากบุญ; ไมตรี จงไกรจักร์ (โฟ-บาร์ด, 2019-07)
   เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารนำเข้าสำหรับงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “สานพลังก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้ แห่งความสุข” ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1) ...