Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สวัสดิการพึ่งพาตัวเองของเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สายใจ เลิศวิริยะประภา; ณรงค์ ศรีธรรมา; สิงห์แก้ว ปาระโมงค์; ประเสริฐ ธนูทองสัมพันธ์; สุรัณต์ ผาสุก; เทศบาลเมืองเขาสามยอด; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2008)