Now showing items 1-8 of 8

  • สื่อมัลติมีเดีย

   การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย 

   ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; ศุภกิจ ศิริลักษณ์; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

   ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพลดำเนินรายการ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ปฏิรูประบบสุขภาพในรัฐธรรมนูญใหม่ 

   ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; อมรวิชช์ นาครทรรพ; ศิรินา ปวโรฬารวิทยา; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : เรื่องจริงที่สัมผัสได้ 

   ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; วิวัฒน์ โรจนพิทยากร; ปรกชล อู๋ทรัพย์; ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์; เดโช ไชยทัพ; เสถียร วิริยะพรรณพงศาผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เขตสุขภาพเพื่อประชาชน : ส่วนหนึ่งของการอภิบาลระบบสุขภาพใหม่ 

   ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพลผู้ดำเนินรายการ; วินัย ลีสมิทธิ์ื; ศราวุธ สันตินันตรักษ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะ 

   พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์; ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; วิทยา กุลสมบูรณ์; ชิงชัย หาญเจนลักษณ์; ไพศาล จันทรพิทักษ์; สุภัทรา นาคะผิว; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; อำพล จินดาวัฒนะ; สุรเดช เดชคุ้มวงศ์; ภารณี สวัสดิรักษ์; ศิรินา ปวโรฬารวิทยา; บัณฑูร เศรษศิโรตม์; สยมพร ศิรินาวิน; ประสิทธิ์ชัย หนูนวล; สุริชัย หวันแก้ว; กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์; วิฑูรย์ เหลืองดิลก; วีรพล เจริญธรรม; ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา; ณาตยา แวววีรคุปต์ดำเนินการเสวนา (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   แถลงข่าวสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 5 ประเด็น หมอกควัน โรงไฟฟ้าชีวมวล และ EIA/EHIA 

   สุชญา อัมราลิขิต; เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง; ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; วิจิตรา ชูสกุล; สมศักดิ์ สุขวงศ์; ศิรินา ปวโรฬารวิทยา; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร; สุผจญ กลิ่นสุวรรณผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   แม่วัยใส : เรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก 

   ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา; ศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี; สุริยเดว ทรีปาตี; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ณัฐยา บุญภักดี; ผาสุข แก้วเจริญตา; กฤตยา อาชวนิจกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยมหิดล; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2010)