Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      1 คนยืนหยัด 1 ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว 

      วิชัย โชควิวัฒน; จิราพร เครือโสภณ; สันติสุข โสภณศิริ; ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว; กรรณิการ์ กิตติเวกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)