Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ไข้หวัดใหญ่ให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย 

      ชวลิต ตันตินิมิตรกุล; อุดม สุวรรณพิมพ์; เยาวลักษณ์ อรัญรัตน์โสภณ; คำนวณ อึ้งชูศักดิ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)