Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      เยาวชนอาสาลดภาวะโลกร้อน บ้านนาหลวง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; พัชริดา ใหม่สว่าง; ธนพงษ์ ศรีแก้ว; สมาน กาโน; เสาวลักษณ์ คำสุรันทร์; กัณฐิกา กองคำ; จิราภา หน่อทอง; นันทิกา ศรีแก้ว; เนาวรัตน์ ศรีแก้ว; ชลธิดา นกเขา; บุลารักษ์ ศรีสุวรรณ; ธนวัฒน์ คันธรักษา; กลุ่มเยาวชนบ้านนาหลวง; กลุ่มเยาวชนต้นกล้วฝัน; ลำยวน มีสุข (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)