Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ชมรมอาหารร่วมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสมุทรสงคราม 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; เสรี พงศ์พิศผู้ดำเนินรายการ; ไพรัช สมกิตติธรรม; ปรีชา สมบูรณ์; อรุณ เกิดสวัสดิ์; ดำรงรักษ์ โหงวเจริญพร; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11; ชมรมร้านอาหารสมุทรสงคราม (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)