Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ชุมชนเปื้อนพิษจากเหมืองทองคำ 

      ชนัญธิดา ฉากกลาง; วัชราภรณ์ วัฒนชำ; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; วิสาช์ สุวรรณไพบูลย์; ประพจน์ ภู่ทองคำผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม; มหาวิทยาลัยนเรศวร (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2013)