Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ธนาคารขยะชุมชนห้วยหว้าวังทอง จังหวัดหนองบัวลำภู 

      ฉัตรยา ใจแน่นผู้ดำเนินรายการ; วิพัฒน์ วงษ์ชารี; จนัญญา ราชพรหม; องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)