Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      สื่อสาธารณะกับสุขภาวะสังคม 

      จันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง; ผักกาด โพธิ์ศรี; ภูเบศ จิตรจริง; พรวดี ลาทนาดีผู้ดำเนินรายการ; นาดา ไชยจิตต์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)