Now showing items 1-2 of 2

  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังภาคประชาชน ทางออกประเทศไทย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

   มานะ นิมิตรมงคล; วีระศักดิ์ โควสุรัตน์; อำพล จินดาวัฒนะ; จักร์กฤษ เพิ่มพูล; ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์; ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ผู้ดำเนินรายการ; สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย; องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย); Thai Institute of Directors; สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ; สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2013)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   โซเชียลมีเดีย คุ้มครองหรือคุกคามข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 

   อำพล จินดาวัฒนะ; อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล; จักร์กฤษ เพิ่มพูล; บุญยืน ศิริธรรม; วิชัย โชควิวัฒน; สุดา วิศรุตพิชญ์; ปวีณมัย บ่ายคล้อยผู้ดำเนินรายการ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)