Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      เส้นทางปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; รัตนา สมบูรณ์วิทย์; คมพล สุวรรณูฏ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)