Now showing items 1-1 of 1

  • ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว 

   คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลพญาแก้ว; นางนภาพร มหายศนันท์; นางสาวชญาดา เธียรวิบูล (บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2019-07)
   ธรรมนูญตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เกิดจากการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติ การค้นหา วิเคราะห์ปัญหา พัฒนา แผนกิจกรรม โครงการ ดำเนินการขับเคลื่อน เชื่อมโยง ยกระดับ กระบวนการพัฒนา เพื่อทำให้สังคม ชุมชุน ตำบลและหมู ...