Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      ชุมชนหนองแหน กับการลักลอบทิ้งขยะพิษจากอุตสาหกรรม 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; พลินี เสริมสินสิริผู้ดำเนินรายการ; มหาวิทยาลัยนเรศวร; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2013)