Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      Young Smart Famer 

      คริสมาส จ.เจริญพานิช; จิตชนก ต๊ะวิชัย; อนุกูล ทรายเพ็ชร; ปุณชรัสมิ์ สมบูรณ์วิทย์ผู้ดำเนินรายการ; ศิริวิมล กิตะพาณิชย์; ประยุทธ อรุณรัตน์; พัชรินทร์ เกษสุวรรณ; กมลชนก อำนาจดี; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)