Now showing items 1-6 of 6

  • สื่อมัลติมีเดีย

   การดูแลเพื่อการตายดี มิติหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม = Good Dying Care : a Part of Holistice Health Care 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ลักษมี ชาญเวชช์; พรวรินทร์ นุตราวงศ์; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; พระไพศาล วิสาโล (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   การรับมือภัยพิบัติในอนาคต 

   สมิทร์ ธรรมสโรช; สมพร ช่วยอารีย์; เสรี ศุภราทิตย์; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บั้นปลายชีวิต ลิขิตได้ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุรชัย โชคครรชิตไชย; สารา วงษ์เจริญ; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   บีโอไอจับมือ สช.ปรับทิศการหนุนอุตสาหกรรมสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; สุรชัย โชคครรชิตไชย; สารา วงษ์เจริญ; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2011)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   มาตรา 12 ในชีวิตจริงไม่อิงนิยาย 

   อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร; วิชัย โชควิวัฒน; แสวง บุญเฉลิมวิภาส; จำนงศรี หาญเจนลักษณ์; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2015)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ศาสตร์พระราชากับการกู้วิกฤตชาติ 

   ปราโมทย์ ไม้กลัด; วิวัฒน์ ศัลยกำธร; ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)