Now showing items 1-1 of 1

    • สื่อมัลติมีเดีย

      จันเสน ชุมชนวัฒนารากหญ้าแห่งวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 

      สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; ธิติวัฒน์ โล่ห์อร่ามทวีทอง; กนกพร บุญน้อม; บัญชา ชุ่มเกสร; พระครูนิวิฐธรรมขันธ์; นารัตน์ ทองแท้; สมชาย เกรียงไกรเพชร; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)