Now showing items 1366-1385 of 2209

   Subject
   มาตรการ COVID-19 ธรรมนูญตำบลเหล่าบก [1]
   มาตรการชุมชน [10]
   มาตรการชุมชน มาตรการสังคม สร้างนกทา อำนาจเจริญ [1]
   มาตรการทางสังคม [21]
   มาตรการทางสังคม โยธะกา [1]
   มาตรการทางสังคม โรงเรียน [1]
   มาตรการทางสังคมและข้อตกลงในการควบคุมป้องกันโรค "โคโรนาไวรัส (COVID-19)" ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด [1]
   มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน [1]
   มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 ) [1]
   มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [1]
   มาตรการสังคม [6]
   มาตรา12 [1]
   มาตราการป้องกันโควิด-19 ตำบลยางโยภาพ 2563 [1]
   มานุษยวิทยา [1]
   มารดาวัยรุ่น [2]
   มารดาและทารก [2]
   มูลนิธิบูรณะนิเวศ และโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม [1]
   มูลนิธิพุทธฉือจี้ [2]
   มูลฝอย [1]
   ม่วงสามสิบ [1]