Now showing items 21-27 of 27

  • สื่อมัลติมีเดีย

   มานุษยวิทยากับภัยภิบัติ = Antbropology Of Disaster 

   สุมนมาลย์ สิงหะ; เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง; สมนึก จงมีวศิน; ทวิดา กมลเวชช (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2014)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   รอยเวลา เส้นทางประวัติศาศตร์สุขภาพ และภัยพิบัติ 2554 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; จักรกฤช พงษ์ทองผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2013)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   รับมือภัยพิบัติ โอกาสในวิกฤต 

   ศิรินา ปวโรฬารวิทยา; สมพร ใช้บางยาง; เทพชัย หย่อง; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ศาสตร์พระราชากับการกู้วิกฤตชาติ 

   ปราโมทย์ ไม้กลัด; วิวัฒน์ ศัลยกำธร; ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์; กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

   สุขสืบสาน กับการจัดการภัยพิบัติ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2014-11-17)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   แรงงานข้ามชาติกับสิทธิในสถานการณ์ภัยพิบัติ 

   สมพงศ์ สระแก้ว; บัณฑิต แป้นวิเศษ; สมัคร ทัพธานี; รงค์รบ น้อยสกุลผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   โมเดลชุมชนการจัดการตนเองด้านภัยพิบัติ 

   เกษมชัย แสงสว่าง; ไมตรี จงไกรจักร; ดำเนิน เชียงพันธุ์; ประพจน์ ภู่ทองคำผู้ดำเนินรายการ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2012)