Now showing items 21-40 of 46

  • สื่อมัลติมีเดีย

   พลังคนอุทัยต้านภัยยาเสพติด อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล; อารีย์ เขื่อนเพชร์; สมโภชน์ นาคบัว; เกษม มูลเมือง; จตุพล รักธัญการ; องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   พื้นที่สาธารณะ เพื่อสุขภาวะ 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; พลเดช ปิ่นประทีป; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ฟันผ่าวิกฤต พลิกฟื้นป่าชายเลน จังหวัดตราด 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อัมพร แพทย์ศาสตร์; คมพล สุวรรณูฏผู้ดำเนินรายการ; วินัย ห้วงน้ำ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   มหัศจรรย์เด็ก สร้างสุขภาวะ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตรผู้ดำเนินรายการ; สมเจตน์ วงศ์บุปผา; ดนัย รัตนวิจิตร; บุปผาทิพย์ แอ้มนิล; คมพล สุวรรณกูฎ; อธิวัฒน์ พันธ์ประชา; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   รวมมหัศจรรย์ 

   สาทร สมพงษ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ระดมพลังความคิดสร้างสุข ชาวอืสาน 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; อําพล จินดาวัฒนะ; ทศพล สมพงษ์; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   ร่วมแรงสร้างชุมชน รวมคนสร้างธุรกิจ 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; อําพล จินดาวัฒนะ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   วิกฤตเอดส์ สร้างพลังชุมชน คนดอนแก้ว 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   วิกฤตเอดส์ สร้างพลังชุมชน คนดอนแก้ว 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   วิถีตนเอง คนแม่ทา รักษ์ผู้บริโภค อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พลเดช ปิ่นประทีปผู้ดำเนินรายการ; พนมกร นามจันทร์; เสริม อูปคำแดง; ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ; พัฒน์ อภัยมูล; อารีย์ ปาคำน้อย; สุพรรณ กำเพ็ญ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สร้างสุขภาวะด้วยภูมิปัญญาไทย ชุมชนปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; พระครูสุธรรมนาถ; ประเชิญ คนเทศผู้ดำเนินรายการ; สมคิด เปี่่ยมคล้า; สุธรรม จันทร์อ่อน; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สามชุกสร้าง ตลาดมีชีวิต พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จังหวัดสุพรรณบุรี 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อรุณลักษณ์ อ่อนวิมล; สมชาย หงษ์สุพรรณ; รัตนา สมบูรณ์วิทย์ผู้ดำเนินรายการ; ปรีชา ทวีสุข; กฤติยา เสริมสุข; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2004)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สิทธิการตาย สู่บั้นปลาย ตายอย่างมีศักดิ์ศรี 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; พลเดช ปิ่นประทีป; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สิทธิคนเพชรคลองจั่นรักษ์คลอง สร้างสุข เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; อำพล จินดาวัฒนะผู้ดำเนินรายการ; สมชาย มินสาคร; ทองคูณ เทพรักษ์; อนุชาติ คล่องแคล่ว; ลัดดา ทิสานนท์; ไพฑูรย์ ดาณีสมัน; เฉลียว การะเกตุ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สิทธิชาวอาคารสงเคราะห์สร้างชีวิตใหม่ 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; อำพล จินดาวัฒนะ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สิทธิผู้หญิง เพื่อสุภาพ 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   สื่อสุขภาวะชุมชน คนเมืองปาย 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   อาหารไทย VS อาหารทาส 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เด็กกับการสร้างสุขภาวะ 

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); ศุภรัตน์ นาคบุญนำผู้ดำเนินรายการ; กรรณิการ์ บรรเทิงจิตรผู้ดำเนินรายการ; สายา สง่าสินธุ; โรงเรียนบางกะปิ; สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2002)
  • สื่อมัลติมีเดีย

   เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมสร้างสุขสู่ชุมชน 

   ศุภรัตน์ นาคบุญนำ; สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.); สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2009)